İHALE İLANI
T.C.
DÜZCE İLİ
MERKEZ İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İLİMİZ KÖY YOLLARI İÇİN YOL ÇİZGİ BOYASI ALIM İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık  İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1-  İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1- İş sahibi İdarenin;
a) Adı: Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi: Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği  81100 DÜZCE                           
c) Telefon numarası: 0380 523 41 84
d) Faks numarası: 0380 525 54 08
e) Elektronik posta adresi:
f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Şükrü Emre ESEN Birlik Müdürü.
1.2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefondan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
 
2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:
2.1.İhale konusu işin;
a) Adı: İlimiz Köy Yolları İçin Yol Çizgi Boyası Alım İşi
 b) Niteliği ve Türü: Mal Alım işi (Yol Çizgi Boyası Sarı 30.000-Kg, Cam Küreciği 3.000-Kg, Selülozik Tiner 750-Kg) Anahtar Teslim Götürü Bedel
c) Yapılacağı Yer: Düzce İl Özel İdaresi deposuna
3- İhaleye İlişkin Bilgiler:
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
b) İhalenin yapılacağı yer: Camikebir Mah.İstanbul Cad. Düzce Valiliği Toplantı Salonu Kat:2
c) İhale tarihi: 30/10/2018 Salı günü
d) İhale saati : 12:00
 
4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
a) İşe başlama tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığı tarih itibari ile yer teslimi yapılmış sayılır ve  işe başlanır.
b) İşin bitiş tarihi                      : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.
 
5- İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
5.1. İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.
5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler  500,00.-TL (BeşYüzTürkLirası)  dosya bedelini Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Düzce  Şubesinde bulunan 00158007306416345  (İBAN NO: TR03 0001 5001 5800 7306 416345) nolu hesabına yatırabileceklerdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
6- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:
6.1- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a) Tekliflerin sunulacağı yer: Camikebir Mah.İstanbul Cad.F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği  Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu
b) Son teklif verme tarihi : 30/10/2018
c) Son Teklif verme saati : 12:00
 
6.2- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.3- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
7- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sırasıyla teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
7.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
7.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi; ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı  kopyası
71.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;
7.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;
7.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
7.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
7.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe imzalı kopyası;
7.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
7.1.5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
7.1.6. İdari  şartnamenin ilgili maddesinde yer alan teklif mektubu .
7.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait  Vakıflar Bankası Düzce  Şubesinde bulunan 00158007306416345  (İBAN NO: TR03 0001 5001 5800 7306 416345) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
7.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;
7.1.9. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
7.1.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
7.1.11.İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
8-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden  sözleşme imzalanacaktır
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.
13- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.
                                                                                                                                 23.10.2018