İHALE İLANI
 
T.C.
DÜZCE İLİ
MERKEZ İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İlimiz MERKEZ İLÇE KAVAKBIÇKI VE GÜVEN KÖYLERİ İSALE HATTI YAPIM İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık  İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin adı, adresi, telefon numarası
     a) İdarenin adı
:
 
: Düzce İli Merkez İlçesi Köylere hizmet Götürme Birliği
     b) İdarensin adresi
: Camikebir Mah.İstanbul Cad.F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği          
  81100 DÜZCE
c) İdarenin telefon numarası
: 0 (380) 523 41 84
d) İdarenin faks numarası
                                         
2- İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı
    a) İhalenin adı
 
    b) İhalenin niteliği, türü ve miktarı
: 0 (380) 524 54 08
 
:
 
: Merkez İlçe Kavakbıçkı ve Güven Köyleri İsale Hattı Yapım İşi.
 
: İçme suyu isale hattı  yapım işi.
3- Teslim yeri, işin yapılacağı yer
:
a) Teslim yeri ve yapılacağı yer
:  Merkez Kavakbıçkı ve Güven Köyleri DÜZCE
 
 
4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
a) İşe başlama tarihi                                  
 
: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer   
   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
b) İşin bitiş tarihi
:  Yer tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sırasıyla teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası,    
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası,
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası,
5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
            5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) gün öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
5.1.5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) gün öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
5.1.6. İdari şartnamenin 6.1 inci maddesinin (e) bendinde yer alan teklif mektubu.
5.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Düzce Halkbank Şubesinde bulunan 16000128  (İBAN NO: TR 78 0001 2009 3270 0016 0001 28) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
5.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası
5.1.9. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
5.1.10. İdari şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
5.1.11.İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
5.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağını taahhüt eden istekli yetkilisi tarafından kaşe ve imzalı belgeyi idareye ibraz edecektir. İhale uhdesinde kalan istekli idare ile sözleşme aşamasına geldiğinde teknik personel taahhütnamesinin noter onaylı belgesini idareye verecektir.   Yüklenici ayrıca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli geçici kabul tarihine kadar şantiye bulunduracaktır. Aksi halde her takvim günü için 500.- TL. (BeşYüzTürkLirası) ceza uygulanacaktır.
 
            1- İnşaat Mühendisi                             1 Kişi (en az 3 yıl deneyimli)
           
5.3- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca gerekli olan nitelik ve sayıda makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt eder.
5.4.1-  İsteklinin Son 5 (beş) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  İş deneyim belgelerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası  verilmek zorundadır.
5.4.2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini-diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi ve çevre mühendisidir.
5.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
5.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan III . Grup ve IV Grup  birlikte değerlendirilecektir.
5.5.2. Ayrıca Yapım İşleri Benzer İş Grupları Ek-1’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerini de sunabilir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
6- İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
6.1. İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.
6.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler  250,00.-TL (İkiYüzElliTürkLirası)  dosya bedelini T.C. Halk Bankası Düzce Şubesi Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 16 000 128  (İBAN NO: TR78 0001 2009 3270 0016 0001 28) nolu hesabına yatırabileceklerdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7- İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati      
:
a) İhalenin yapılacağı yer
: Camikebir Mah. İstanbul Cad. Düzce Valiliği Toplantı Salonu Kat:2
b) İhalenin tarihi ve saati
: 12.09.2017,  Saat 14:00
 
8. Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
8.1. a) Tekliflerin sunulacağı yer: Camikebir Mah.İstanbul Cad.F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği           Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu
b) Son teklif verme tarihi : 12/09/2017
c) Son Teklif verme saati : 14:00
8.2.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.3- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü olmalıdır.
13-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.
14- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.
 
                                                                                                                            
                
             05.09.2017