T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
 
 
            İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmiş; cadde, sokak ve boş arazilere bırakılan atıl vaziyetteki araçların yada bunların mütemmim cüzlerinin çevre kirliliğine neden olan ve bulunduğu bölgelerde genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.
 
            Atıl vaziyette araçların cadde, sokak ve boş arazilerden kaldırılması amacıyla, çevre kirliliği, sebep olabileceği potansiyel asayiş ve terör risklerini en aza indirgeyebilmek açısından belirtilen önlemlerin alınması uygun bulunmuştur.
 
Karar Tarihi    : 26/12/2018
Karar Sayısı    : 2018/02
 
AMAÇ           :
 
Madde 1         : İlimiz sınırları dahilinde sokağa, kamuya ait bir yere yada özel mülkler üzerine bırakılan uzun süre atıl vaziyette kullanılamaz haldeki motorlu kara veya deniz nakil araçları yada bunların mütemmim cüzleri ile alakalı olarak çevre kirliliği veya güvenlik riski oluşturmasını önlemek.
 
KAPSAM      :
 
Madde 2         : Bu karar ilimiz sınırlarını kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK         :
 
Madde 3         : Bu kararın hukuki dayanakları aşağıda sıralanmıştır.
 
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ( Madde 41/6)
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetmeliği ( Madde 4/d)
  • Belediye Zabıta Yönetmeliği ( Madde 10 ve 11)
  • 5442 İl İdaresi Kanunu ( Madde 11/c ve 66)
 
GENEL HÜKÜMLER        :
 
Madde 4         : Düzce il sınırları içerisinde sahipleri veya başkaları tarafından cadde, sokak ve boş arazilere bırakılan ve alınmayan kara ve deniz araçlarının kaldırılması sağlanacaktır.
 
CEZAİ HÜKÜMLER         :
 
Madde 5         : İlimiz sınırları dahilinde sokağa yada kamuya ait yerler ile özel mülklerde çevre düzeni ve güvenliği bozar şekilde bırakılan kullanılamaz haldeki motorlu kara veya deniz nakil araçları yada bunların mütemmim cüzleri ile alakalı olarak, genel kolluk görevlileri tarafından araç sahiplerine tebliğ edildiği halde araçlarını kaldırmayan ruhsat sahipleri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ nun 41/6 maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da sahibinden ayrıca tahsil edilir. Sahibi tespit edilemeyen motorlu kara veya deniz nakil araçları yada bunların mütemmim cüzleri için de aynı şekilde genel kolluk tarafından işlem yapılarak bulunduğu yerden kaldırılması sağlanır.
 
YÜRÜRLÜK :
 
Madde 6          : Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME  :
 
Madde 7          : Bu karar Düzce Valiliğince yürütülür.
 
 
 
 
                                                                                                                      Hüseyin DENİZ
                                                                                                                    İl Emniyet Müdürü
1.Sınıf Emniyet Müdürü
                                                                                                         
 
 
Uygun görüşle arz ederim.
          26/12/2018
 
        Adem KELEŞ
Vali Yardımcısı Vekili
 
 
 
 
 
OLUR
26/12/2018
 
 
Dr. Zülkif DAĞLI
Vali